REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW MAŁOPOLSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A. W TARNOWIEArt. 1 Przepisy ogólne
1. MRH S.A. jest właścicielem terenu oraz obiektów i urządzeń stałych zlokalizowanych w obrębie ulicy Giełdowej i przynależnych działek.
2. Za podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie MRH S.A. zwany w dalszej części regulaminu „Użytkownikiem” uważa się:
      a) jednostkę gospodarczą lub osobę fizyczną działającą na terenie MRH S.A. na podstawie umowy dzierżawy,
      b) jednostkę gospodarczą lub osobę fizyczną działającą na terenie MRH S.A. na podstawie umowy najmu,
      c) jednostkę gospodarczą lub osobę fizyczną działającą na terenie MRH S.A. na podstawie okresowego lub jednorazowego biletu wjazdu.
3. Użytkownicy prowadzący działalność handlową na terenie MRH S.A. działają w imieniu własnym i na własny rachunek.
4. MRH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania użytkowników prowadzących działalność na terenie MRH S.A.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje na całej powierzchni MRH S.A. i dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie MRH S.A.
6. Użytkownicy MRH S.A. mają prawo do korzystania z urządzeń i infrastruktury na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, innych instrukcjach i zarządzeniach, przy zachowaniu zasad współżycia społecznego i dobrych zwyczajów kupieckich.

Art. 2 Prawo wjazdu i pobytu na terenie MRH S.A.
1. Prawo wjazdu i pobytu na terenie MRH S.A. oraz korzystania z jego urządzeń i infrastruktury przysługuje tylko osobom upoważnionym. Przez upoważnienie rozumie się posiadanie ważnej przepustki pracowniczej, karnetu lub biletu wjazdu wydanego przez MRH S.A.
2. Nabycie przepustki lub biletu uważane jest za zapoznanie się i akceptację treści niniejszego regulaminu.
3. Osoby wjeżdżające na teren MRH S.A. do hurtowni jako akwizytorzy lub zaopatrzeniowcy zatrudnieni w hurtowniach na podstawie legitymacji służbowych (oznakowanych, samochodów firmowych) itp. Służby publiczne: lekarze weterynarii, pracownicy skarbowi, służby porządkowe itp. – wjazd na podstawie legitymacji służbowych lub zarządzeń upoważniających do kontroli całą dobę bezpłatnie. Wjazd na parking w dniach wyznaczonych przez MRH S.A. i na miejsca przeznaczone na parking za opłatą 2 zł na godzinę, w niedzielę za 3 godziny. W pozostałych przypadkach za opłatą 3 zł.
4. Użytkownicy oraz ich pracownicy wykonujący swoją pracę na terenie MRH S.A. mają prawo do bezpłatnego wjazdu i parkowania na podstawie stałych przepustek wydawanych przez MRH S.A.
5. Pracownicy MRH S.A. mają prawo do dokonywania kontroli biletów, karnetów i przepustek, a użytkownicy MRH S.A. obowiązani są je okazywać na każde żądanie MRH S.A..
6. Na terenie MRH S.A. obowiązuje zakaz:
      • wstępu i pobytu osobom nietrzeźwym oraz spożywania napojów alkoholowych,
      • palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
      • wprowadzania zwierząt,
      • wwożenia materiałów wybuchowych, łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych dla człowieka i środowiska,
      • pozostawiania nieczystości (śmieci) na placu lub w pojemnikach na śmieci przez osoby nie posiadające umów najmu lub dzierżawy z Małopolskim Rynkiem Hurtowym S.A. w Tarnowie,
      • uprawiania gier hazardowych.
7. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie MRH S.A. jedynie pod opieką osób dorosłych.
8. Cennik opłat za wjazd na teren MRH S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Art. 3 Godziny funkcjonowania i otwarcia
1. Handel na terenie MRH S.A. może odbywać się całodobowo.
2. Hale handlowe - oraz obiekty tymczasowe, kontenery funkcjonują w godzinach ustalonych przez użytkowników.
3. Dostawa towaru do boksów handlowych i kontenerów odbywa się w godzinach obsługi i sposób umożliwiający sprzątanie hal targowych i placu.
4. Dostawa towaru musi być zgłoszona i udokumentowana aktualnym dowodem dostawy do kontroli wjazdu na bramie wjazdowej, w przeciwnym razie wjazd na MRH S.A. będzie uważany za wjazd w celach handlowych i pobierana będzie opłata na zasadach ogólnych. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren MRH S.A. ze świeżymi owocami, warzywami, jajami i innymi płodami rolnymi bez dowodów dostaw traktowane będą na zasadach ogólnych, tj.: pobierana będzie opłata wjazdowa w/g cennika.
5. Poza godzinami pracy MRH S.A. na terenie nie mogą przebywać bez opłaty żadne pojazdy. Pozostawione pojazdu podlegają opłacie za parking niestrzeżony w cenie 10 zł. Opłaty pobiera i wydaje bilet obsługa placu. Powyższe nie dotyczy pojazdów z rezerwacją całomiesięczną.
6. Pozostawienie pojazdu w celach parkowania w miejscach wyznaczonych do handlu (wiata, inne miejsca nie przeznaczone na parking) traktowane będą na zasadach ogólnych, tj.: pobierana będzie opłata wjazdowa w/g cennika. Powyższe dotyczy wszystkich pojazdów znajdujących się na terenie MRH S.A.

Art. 4 Ogólne zasady prowadzenia działalności na terenie MRH S.A.
1. Na terenie MRH S.A. prowadzona jest działalność handlowa oraz działalność usługowa związana z dokonywanym obrotem handlowym.
2. Towarami dopuszczonymi do obrotu na terenie MRH S.A. są:
      • owoce i warzywa oraz ich przetwory
      • artykuły spożywcze
      • runo leśne
      • nasiona
      • alkohole i używki
      • nabiał i jaja
      • mięso, ryby, drób i ich przetwory
      • kwiaty cięte i doniczkowe
      • rośliny suche, akcesoria kwiaciarskie
      • materiał szkółkarski ozdobny w pojemnikach i rozsady
      • artykuły chemii gospodarczej
      • środki do produkcji
      • środki ochrony roślin
      • opakowania związane z artykułami dopuszczonymi do obrotu
      • drzewo i wyroby drewnopochodne
      • ptactwo i inne zwierzęta w wyznaczonych miejscach
      • inne artykuły po uzyskaniu zgody Zarządu MRH S.A.
3. Obrót towarami wymienionymi w ust. 2 powinien odbywać się na zasadach i warunkach ściśle określonych przepisami higieniczno-sanitarnymi, fitosanitarnymi i po uzyskaniu innych wymaganych zezwoleń formalno-prawnych. Obowiązek uzyskania tych zezwoleń spoczywa na sprzedających.
4. W boksach można magazynować tylko towary, które nie mają nieprzyjemnego zapachu i nie działają szkodliwie na otoczenie. Zepsute towary należy natychmiast usunąć.
5. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie w obrębie wyznaczonych powierzchni handlowych.
6. Działalność handlowa na terenie MRH S.A. prowadzona jest:
      a) w halach handlowych
      b) pod zadaszeniami i na placu do sprzedaży bezpośrednio z samochodów
      c) w obiektach tymczasowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd MRH S.A.
7. Niedopuszczalne jest wystawianie na sprzedaż i handlowanie towarami na parkingach i drogach dojazdowych oraz składowanie na nich opakowań lub towarów.
8. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień spowoduje usunięcie na koszt naruszającego przepisy porządkowe i bez jakiegokolwiek odszkodowania na jego rzecz wszelkich wniesionych przez niego przedmiotów.
9. Dopuszcza się jedynie sprzedaż towarów w ilościach hurtowych. Za sprzedaż hurtową przyjmuje się sprzedaż towarów w ilości minimum jednego opakowania zbiorczego.
10. Sprzedaż detaliczna może być prowadzona wyłącznie w wyznaczonych do tego celu obszarze.
11. Działalność gastronomiczna może być prowadzona tylko w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

Art. 5 Sprzedający
1. Sprzedającymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej najmujące powierzchnię handlową na terenie MRH S.A. na podstawie umowy lub po opłaceniu opłaty wjazdowej.
2. Na sprzedających ciąży obowiązek posiadania odpowiednich zezwoleń wymaganych przepisami prawa w szczególności sanitarnych dotyczących przedmiotu działalności w wynajmowanym pomieszczeniu.
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanego towaru.

Art. 6 Korzystanie z wynajmowanych pomieszczeń na terenie MRH S.A.
1. Najemcy boksów handlowych, pomieszczeń usługowych i biurowych oraz ich pracownicy mogą przebywać na terenie MRH S.A. w każdym czasie.
2. Najemca jest obowiązany do dostarczenia MRH S.A. aktualnej listy swoich pracowników zatrudnionych na terenie MRH S.A.
3. Najemcy korzystający z pasa przejścia w celach wystawienniczych mają obowiązek ograniczyć ekspozycję towarów do powierzchni wyznaczonej liniami, w przeciwnym razie pobrana zostanie opłata według podwójnej stawki obowiązującej w boksach za każdy 1 m2 zajętej powierzchni. Po zakończeniu handlu powierzchnia ta powinna zostać przez Najemcę całkowicie opróżniona.
4. Najemcy boksów handlowych są zobowiązani do korzystania z udostępnionych im dodatkowo powierzchni w sposób nie ograniczający swobody poruszania się i korzystania z ogólnie dostępnych powierzchni przez wszystkich użytkowników MRH S.A.
5. Najemca lokalu na terenie MRH S.A. jest obowiązany udostępnić lokal przedstawicielom MRH S.A. w terminie uzgodnionym w celu:
      • dokonywania okresowego, a w uzasadnionych przypadkach doraźnego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń będących przedmiotem najmu,
      • dokonania odczytów z zainstalowanych w lokalach liczników,
      • wykonania obciążających Najemcę niezbędnych napraw, wymiany elementów wyposażenia technicznego lokalu lub innych prac obciążających Najemcę zgodnie z umową, jeżeli Najemca, mimo uprzedniego wezwania nie dokona tego w terminie wyznaczonym przez Zarząd MRH S.A.
6. Jeżeli Najemca uniemożliwia przedstawicielowi MRH S.A. dokonanie odczytów liczników, Zarząd MRH S.A. uprawniony jest do komisyjnego wejścia do lokalu i dokonania niezbędnych czynności.
7. Jeżeli przy objęciu lokalu lub w czasie trwania stosunku najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają MRH S.A., Najemca powinien go o tym zawiadomić bezzwłocznie, w przeciwnym razie odpowiada za szkodę. Najemca jest obowiązany udostępnić lokal w celu dokonania tych napraw lub remontów.
8. W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grożącej bezpośrednio powstaniem znacznych szkód w mieniu lub zagrażających zdrowiu, życiu lub środowisku, Najemca jest obowiązany na żądanie Zarządu MRH S.A. do niezwłocznego udostępnienia lokalu. Jeżeli Najemca odmawia udostępnienia lokalu lub jest nieobecny, Zarząd MRH S.A. ma prawo do komisyjnego wejścia, w celu podjęcia natychmiastowej interwencji lub akcji ratowniczej i udostępnienia tych powierzchni odpowiednim służbom. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel MRH S.A. oraz - w razie potrzeby funkcjonariusz policji, straży miejskiej lub pożarnej. Z czynności tych sporządza się protokół.

Art. 7 Korzystanie z powierzchni handlowych
1. Sprzedaż bezpośrednio z samochodów na stanowiskach handlowych i pod zadaszeniami odbywa się na podstawie jednorazowego biletu (paragonu fiskalnego lub faktury) lub abonamentu (faktury).
2. Bilet jednorazowy dla sprzedającego towar upoważnia do pobytu na terenie MRH S.A. przez 24 godziny od momentu wjazdu. Przekroczenie tego limitu czasu spowoduje naliczenie kolejnej opłaty ważnej następne 24 godziny. Opłata za przekroczenie limitu czasu pobytu na terenie MRH S.A. może być pobierana zarówno w miejscach, w których odbywa się sprzedaż towaru lub w momencie wyjazdu.
3. Bilet jednorazowy nie określa numeru stanowiska handlowego, osoby, które wykupiły bilet jednorazowy zajmują wolne stanowiska handlowe za wyjątkiem wcześniej zarezerwowanych miejsc za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem, który stanowi Załącznik nr 1.
4. Wykupienie abonamentu miesięcznego uprawnia do rezerwacji stanowiska handlowego.
5. Abonament i rezerwacja obowiązują na dany miesiąc kalendarzowy i powinny być wykupione przed rozpoczęciem tego miesiąca.

Art. 8 Utrzymanie czystości
1. Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do utrzymania czystości w miejscu handlowym i jego okolicy oraz okolicy własnych pojazdów.
2. Najemca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na wynajmowanej powierzchni i w jej okolicy zarówno w halach jak i pod wiatami oraz na terenie handlowym i ciągach komunikacyjnych.
3. Po zakończeniu handlu użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia miejsca handlu w stanie uporządkowanym.
4. Pozostawienie śmieci przez użytkowników MRH S.A. spowoduje naliczenie „opłaty za pozostawienie nieczystości na terenie MRH S.A.”
5. Najemcy wszelkich pomieszczeń na terenie MRH S.A. zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania o pojawieniu się robactwa lub gryzoni w obrębie wynajmowanej powierzchni i natychmiast rozpocząć ich zwalczanie na własną rękę zgodnie z obowiązującymi przepisami; MRH S.A. może zarządzić przeprowadzenie ogólnej dezynsekcji i deratyzacji.
6. Najemcy wszelkich pomieszczeń na terenie MRH S.A. mają wyłączny dostęp do kontenerów przeznaczonych na odpady bezpłatnie pod warunkiem sortowania odpadów na:
      • odpady organiczne,
      • szkło,
      • plastik,
      • papier,
      • drewno,
      • pozostałe odpady.
Niedopuszczalne jest pozbywanie się na terenie MRH S.A. odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz wszystkich, które wymagają utylizacji. Niedopuszczalne jest umieszczanie w kontenerze na pozostałe odpady odpadów organicznych, szkła, plastiku, papieru, odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego i wymagających utylizacji. Niedopuszczalne jest pozbywanie się odpadów niesortowanych do kontenerów przeznaczonych na odpady sortowane - organiczne, szkło, plastik, papier i drewno.

Art. 9 Ruch pojazdów i pieszych
1. Na terenie MRH S.A. ruch pieszych i pojazdów odbywa się z zachowaniem przepisów Kodeksu Drogowego i stosownie do poleceń pracowników MRH S.A. oraz pracowników ochrony. Maksymalna dopuszczalna prędkość na terenie MRH S.A. wynosi 10 km/godz.
2. Parkowanie pojazdów odbywa się tylko na wydzielonych i odpowiednio oznakowanych parkingach.
3. Pozostawienie pojazdu poza terenami wyznaczonymi do parkowania i bez opłaty bez zgody MRH S.A. jest zabronione. Pozostawiony pojazd zostanie odholowany przez odpowiednie służby na wyznaczone miejsca parkingowe, a jego właściciel zostanie obciążony opłatą specjalną w wysokości kosztów holowania.

Art. 10 Ubezpieczenia i odpowiedzialność
1. Najemcy własnym kosztem dokonują stosownych ubezpieczeń przed odpowiedzialnością w stosunku do osób i rzeczy (ubezpieczenia OC).
2. MRH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże lub uszkodzenia pojazdów oraz towarów oraz szkody wynikłe ze zdarzeń losowych i awarii (w tym awarii prądu i urządzeń chłodniczych) i klimatyzacyjnych nie zawinionych przez MRH S.A.

Art. 11 Prawo kontroli, nadzór, egzekucja
1. Pracownicy MRH S.A. oraz pracownicy ochrony działający na rzecz MRH S.A. mają prawo do kontroli pojazdów wjeżdżających na teren MRH S.A. oraz z niego wyjeżdżających.
2. Zarząd MRH S.A. jest upoważniony do wydawania dodatkowych regulaminów, zarządzeń i instrukcji, w tym zwłaszcza dotyczących bhp i p.poż.
3. Poważne i powtarzające się łamanie niniejszego regulaminu upoważnia Zarząd MRH S.A. do usunięcia okresowego lub trwałego z działalności na terenie MRH S.A.
4. Przy odmowie wykonania czynności, jakie wynikają z niniejszego regulaminu, Zarząd MRH S.A. może zlecić wykonanie tych czynności i obciążyć zainteresowanego.
5. Teren MRH S.A. jest monitorowany. Monitoring wykorzystywany jest do bieżącej kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu.
6. Ze względu na publiczny charakter działania MRH S.A. Administracja zastrzega sobie prawo zwrócenia się do służb miejskich i Policji o pomoc.

Art. 12 Regulamin niniejszy obowiązuje od 20.04.2012 r.
Tarnów, dn. 19.04.2012 r. Zarząd MRH S.A.
REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW MAŁOPOLSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A. W TARNOWIECENNIK


Załacznik nr 1

do Regulaminu dla Uzytkowników Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. w Tarnowie


Cennik opłat za wjazd na teren Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. w Tarnowie

I. Opłaty za wjazd od sprzedajacych bezposrednio z samochodów:
      1. Samochody osobowe bez przyczepy – 15 zł
      2. Samochody osobowo-towarowe, terenowe, samochody truck o łacznej ładownosci do 0,8 tony, dostawcze o ładownosci do 0,8 tony bez przyczep – 18 zł
      3. Samochody osobowe, osobowo-towarowe, terenowe, samochody truck o łacznej ładownosci do 0,8 tony, dostawcze o ładownosci do 0,8 tony z przyczepa – 22 zł
      4. Samochody o ładownosci powyzej 0,8 tony bez przyczep – 26 zł
      5. Samochody o ładownosci powyzej 2 ton, samochody powyzej 0,8 tony z przyczepa oraz TIRY – 36 zł

II. Opłaty za wjazd poza sprzedajacymi:
      1. 3 zł dla pojazdów o ładownosci do 0,8 tony
      2. 5 zł dla pojazdów o ładownosci powyzej 0,8 tony
      3. 2 zł dla pojazdów parkujacych na terenie MRH S.A. za kazda godzine (w niedziele za 3 godziny)

III. Zaprzegi konne – wjazd bezpłatny.

IV. Opłaty od sprzedajacych ze stołu, z łózka polowego lub bezposrednio z placu lub z reki – 8 zł/m2 zajetej powierzchni.

V. Abonament miesieczny:
      1. Samochody osobowe, samochody osobowo-towarowe, samochody truck, terenowe o ładownosci do 0,8 tony, dostawcze o ładownosci do 0,8 tony bez przyczep za 1 miejsce – 430 zł
      2. Samochody osobowe, samochody osobowo-towarowe, samochody truck, terenowe o ładownosci do 0,8 tony, dostawcze o ładownosci do 0,8 tony z przyczepa za 1 miejsce – 550 zł
      3. Samochody o ładownosci powyzej 0,8 tony bez przyczep za 1 miejsce – 800 zł
      4. Samochody o ładownosci powyzej 0,8 tony z przyczepami za 1 miejsce – 1.100 zł
      5. Stanowiska handlowe zabudowane kontenerowo za 1 miejsce – 500 zł
      6. Stanowiska handlowe zabudowane kontenerowo w przypadku wykupu za kazde nastepne miejsce – 400 zł
      7. Stanowiska gastronomiczne (przyczepa kampingowa lub zabudowa do 10m2) + 10m2 placu – 400 zł

VI. Rezerwacja 1 miejsca dokonywana najwczesniej 7 dni przed wjazdem – podwójna opłata uciszana z góry.
Rezerwacja jest wazna od godz. 0:00 do godz. 23:59.

VII. Parking niestrzezony, miejsce do parkowania wyłacznie w/g ustalen obsługi:
1 doba – 10 zł
1 miesiac – 200 zł na terenie MRH S.A. – teren Rynku Hurtowego
1 miesiac – 100 zł na terenie MRH S.A. – poza terenem Rynku Hurtowego

VIII. Abonament miesieczny dla wjezdzajacych po zakupy – samochody o ładownosci do 5 ton (z prawem wielokrotnego wjazdu na dobe) – 73,80 zł.

IX. Opłata za pozostawienie nieczystosci na terenie MRH S.A. – 100 zł.

X. Opłata wjazdowa dla sprzedajacych wazna jest 24 godziny od momentu wjazdu.

XI. Powyzsze ceny zawieraja podatek VAT.

Cennik wchodzi w zycie od dnia 20.04.2012 r.
Zarząd Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A.