Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ROBOTY BUDOWLANE

 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów, KRS 0000045641, tel. 14 622 15 17 e-mail: mrhsa@mrhsa.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa hali magazynowej”.

 


 

Zapytanie o wycenę dotyczące projektu kompleksowego: Hali magazynowej składającej się z trzech magazynów

W związku z zamiarem realizacji w bieżącym roku inwestycji pn.: Hala magazynowa składająca się z trzech magazynów wraz z infrastrukturą techniczną Zarząd Małopolskiego Rynku Hurtowego Spółki Akcyjnej zaprasza Państwa do składania ofert w trybie zapytania o cenę.

Dane i wymagania Inwestora niezbędne do opracowania projektu:

Zamawiający przekaże Oferentom na ich życzenie wersję elektroniczną wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej hali szeregowej, która zawiera poglądowe dane oraz rozwiązania i traktować ją należy jako punkt wyjścia dla opracowania projektów, które podlegać będą ostatecznemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie projekty, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, niezależnie od opracowanej wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wszelkie rozwiązania techniczne i materiałowe będą konsultowane z Zamawiającym.
Wszystkie projekty zostaną opracowane w języku polskim w pięciu egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD-R i innym nośniku elektronicznym.
Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia. Oferent może odwiedzić miejsce realizacji zamówienia i jego okolice oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.

Przy wyborze oferty atutem dodatkowym będzie wykonywanie zleceń na rzecz innych rynków hurtowych.
Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert. Po otwarciu ofert zastrzega się prawo do prowadzenia negocjacji jedynie z wybranymi Oferentami oraz prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyny.

Informujemy, że nasze zapytanie o wycenę w/w zamierzenia inwestycyjnego, nie stanowi oferty do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.