Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ROBOTY BUDOWLANE

Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów, KRS 0000045641, tel. 14 622 15 17 e-mail: mrhsa@mrhsa.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa hali magazynowej”.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Hali Magazynowej o powierzchni ok. 950 m2 składającej się z 3 magazynów wraz z przyłączami i placem manewrowym. Realizacja budowy może nastąpić w trzech odrębnych etapach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym (do wglądu w siedzibie Zamawiającego),

W celu prawidłowego wykonania zamówienia, przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się:

 1. przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia,
 2. dokonania szczegółowego obmiaru.

2. Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych, uzupełniających, wariantowych.

3. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie pierwszego etapu – 31.08.2014,
Czas na realizację każdego następnego etapu składającego się z budowy 1 magazynu wynosi 60 dni.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, i którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca w celu wykazania, że posiada wiedzę i doświadczenie złoży na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz załączy dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty, o których mowa wyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także dokumenty potwierdzające, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, oraz, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Wszystkie zapisane strony oferty i jej załączników powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

7. Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dostępny w siedzibie Zamawiającego,
 3. szczegółowy kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty, z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania zawierający datę jego sporządzenia, stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych i w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem; kosztorys winien być opatrzony pieczęcią firmową wykonawcy oraz pieczątkami i podpisami osoby (osób): sporządzającej kosztorys ofertowy, podpisującej ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
 4. podpisany na każdej stronie projekt umowy i karty gwarancyjnej?
 5. referencje.

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 15:00 lub na adres poczty elektronicznej: mrhsa@mrhsa.pl. W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2014 r. do godz. 15:00 lub na adres poczty elektronicznej: mrhsa@mrhsa.pl. W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

9. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest sprzeczna z niniejszym zaproszeniem,
 2. Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
 4. wykonawca nie daje gwarancji należytego wykonania zamówienia, w szczególności nie znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,

10. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może przedłużyć okres związania ofertą w drodze jednostronnego oświadczenia na okres nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni.

11. Kryterium wyboru ofert

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki złoży najkorzystniejszą dla Spółki ofertę i przedłoży stosowne referencje. Oferta powinna być złożona w następujący sposób:

Zarząd Spółki zastrzega, że może nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert bez podawania przyczyn.

12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Marek Grunkiewicz, tel. 515010510,
Ewa Kiwior, tel. 14 6221517

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

14. Załączniki:

 1. Formularz oferty

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ROBOTY BUDOWLANE

 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów, KRS 0000045641, tel. 14 622 15 17 e-mail: mrhsa@mrhsa.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa hali magazynowej”.

 


 

Zapytanie o wycenę dotyczące projektu kompleksowego: Hali magazynowej składającej się z trzech magazynów

W związku z zamiarem realizacji w bieżącym roku inwestycji pn.: Hala magazynowa składająca się z trzech magazynów wraz z infrastrukturą techniczną Zarząd Małopolskiego Rynku Hurtowego Spółki Akcyjnej zaprasza Państwa do składania ofert w trybie zapytania o cenę.

Dane i wymagania Inwestora niezbędne do opracowania projektu:

Zamawiający przekaże Oferentom na ich życzenie wersję elektroniczną wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej hali szeregowej, która zawiera poglądowe dane oraz rozwiązania i traktować ją należy jako punkt wyjścia dla opracowania projektów, które podlegać będą ostatecznemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie projekty, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, niezależnie od opracowanej wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wszelkie rozwiązania techniczne i materiałowe będą konsultowane z Zamawiającym.
Wszystkie projekty zostaną opracowane w języku polskim w pięciu egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD-R i innym nośniku elektronicznym.
Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia. Oferent może odwiedzić miejsce realizacji zamówienia i jego okolice oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.

Przy wyborze oferty atutem dodatkowym będzie wykonywanie zleceń na rzecz innych rynków hurtowych.
Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert. Po otwarciu ofert zastrzega się prawo do prowadzenia negocjacji jedynie z wybranymi Oferentami oraz prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyny.

Informujemy, że nasze zapytanie o wycenę w/w zamierzenia inwestycyjnego, nie stanowi oferty do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.