Przetargi

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PUBLICZNYM

Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Giełdowa 15, 33-100 Tarnów, KRS 0000045641, tel. 14 622 15 17 e-mail: mrhsa@mrhsa.pl zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa hali magazynowej”.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Hali Magazynowej składającej się z 3 magazynów wraz z przyłączami i placem manewrowym. Realizacja budowy może nastąpić w trzech odrębnych etapach, które będą wymagały uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym (do wglądu
w siedzibie Zamawiającego),

W celu prawidłowego wykonania zamówienia, przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się:

 1. przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia,
 2. dokonania szczegółowego obmiaru.

2. Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych, uzupełniających, wariantowych.

3. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie budowy i oddanie budowy do użytkowania – 15.10.2014,

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, i którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca w celu wykazania, że posiada wiedzę i doświadczenie złoży na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz załączy dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty, o których mowa wyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także dokumenty potwierdzające, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, oraz, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem
w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Wszystkie zapisane strony oferty i jej załączników powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

7. Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dostępny w siedzibie Zamawiającego,
 3. szczegółowy kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty, z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania zawierający datę jego sporządzenia, stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych i w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem; kosztorys winien być opatrzony pieczęcią firmową wykonawcy oraz pieczątkami i podpisami osoby (osób): sporządzającej kosztorys ofertowy, podpisującej ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
 4. podpisany na każdej stronie projekt umowy i karty gwarancyjnej?
 5. referencje.

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Giełdowa 15, 33-100 Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2014 r. do godz. 15:00 lub na adres poczty elektronicznej: mrhsa@mrhsa.pl.

W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.

9. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest sprzeczna z niniejszym zaproszeniem,
 2. Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
 4. wykonawca nie daje gwarancji należytego wykonania zamówienia, w szczególności  nie znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,

10. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może przedłużyć okres związania ofertą w drodze jednostronnego oświadczenia na okres nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni.

11. Kryterium wyboru ofert

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki złoży najkorzystniejszą dla Spółki ofertę i przedłoży stosowne referencje. Oferta powinna być złożona w następujący sposób:

oraz zamiennie

Zarząd Spółki zastrzega, że może nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert bez podawania przyczyn.

12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Marek Grunkiewicz, tel. 515010510,
​Ewa Kiwior, tel. 14 6221517

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

14. Załączniki:

 1. Formularz oferty

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ROBOTY BUDOWLANE

Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów, KRS 0000045641, tel. 14 622 15 17 e-mail: mrhsa@mrhsa.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa hali magazynowej”.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Hali Magazynowej o powierzchni ok. 950 m2 składającej się z 3 magazynów wraz z przyłączami i placem manewrowym. Realizacja budowy może nastąpić w trzech odrębnych etapach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym (do wglądu w siedzibie Zamawiającego),

W celu prawidłowego wykonania zamówienia, przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się:

 1. przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia,
 2. dokonania szczegółowego obmiaru.

2. Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych, uzupełniających, wariantowych.

3. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie pierwszego etapu – 31.08.2014,
Czas na realizację każdego następnego etapu składającego się z budowy 1 magazynu wynosi 60 dni.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, i którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca w celu wykazania, że posiada wiedzę i doświadczenie złoży na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz załączy dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty, o których mowa wyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także dokumenty potwierdzające, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, oraz, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Wszystkie zapisane strony oferty i jej załączników powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

7. Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dostępny w siedzibie Zamawiającego,
 3. szczegółowy kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty, z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania zawierający datę jego sporządzenia, stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych i w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem; kosztorys winien być opatrzony pieczęcią firmową wykonawcy oraz pieczątkami i podpisami osoby (osób): sporządzającej kosztorys ofertowy, podpisującej ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
 4. podpisany na każdej stronie projekt umowy i karty gwarancyjnej?
 5. referencje.

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 15:00 lub na adres poczty elektronicznej: mrhsa@mrhsa.pl. W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2014 r. do godz. 15:00 lub na adres poczty elektronicznej: mrhsa@mrhsa.pl. W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

9. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest sprzeczna z niniejszym zaproszeniem,
 2. Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
 4. wykonawca nie daje gwarancji należytego wykonania zamówienia, w szczególności nie znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,

10. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może przedłużyć okres związania ofertą w drodze jednostronnego oświadczenia na okres nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni.

11. Kryterium wyboru ofert

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki złoży najkorzystniejszą dla Spółki ofertę i przedłoży stosowne referencje. Oferta powinna być złożona w następujący sposób:

Zarząd Spółki zastrzega, że może nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert bez podawania przyczyn.

12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Marek Grunkiewicz, tel. 515010510,
Ewa Kiwior, tel. 14 6221517

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

14. Załączniki:

 1. Formularz oferty

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ROBOTY BUDOWLANE

 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów, KRS 0000045641, tel. 14 622 15 17 e-mail: mrhsa@mrhsa.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa hali magazynowej”.