Przetargi

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowie stanowiącej działki numer ewidencyjny 1/297, 1/299 oraz 1/7 części udziału w działce 1/66

Oferty pisemne należy składać do dnia 16.07.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Giełdowej 15 w Tarnowie.

I. WARUNKI  PRZETARGU:

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca następujące działki gruntu:
  1. działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/297 o powierzchni 970 m2 położonej w Tarnowie, obręb 200 Chyszów, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00101053/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Przedmiotowa księga wieczysta obejmuje działki o numerach: 1/296 i 1/297 wydzielone z działki 1/106, działki o numerach 1/298 i 1/299 wydzielone z działki 1/111 oraz działki nr 1/90, 1/107, 1/108, 1/109, 1/110 o łącznej powierzchni 93417 m2.
  2. działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/299 o powierzchni 30 m2 położonej w Tarnowie, obręb 200 Chyszów, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00101053/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Przedmiotowa księga wieczysta obejmuje działki o numerach: 1/296 i 1/297 wydzielone z działki 1/106, działki o numerach 1/298 i 1/299 wydzielone z działki 1/111 oraz działki nr 1/90, 1/107, 1/108, 1/109, 1/110 o łącznej powierzchni 93417 m2.
  3. 1/7 udziału w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/66 o powierzchni 1338 m2 położonej w Tarnowie, obręb 200 Chyszów, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00144621/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Przedmiotowa księga wieczysta składa się z działek o numerach: 1/66 i 1/68 o łącznej powierzchni 1764 m2.
 2. Cena wywoławcza netto wynosi: 100.500,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy pięćset złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce.
 3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
 4. Wadium zostało ustalone w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
 5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 20.000,00 zł do dnia 15 lipca 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Giełdowej 15, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
 6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
 8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 7 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
 9. Terminem przeniesienia własności i jednocześnie terminem płatności pozostałej kwoty wynikającej z oferty przetargowej jest dzień 21.07.2014 roku.
 10. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 – 15.30.  

POBIERZ REGULAMIN

 


 

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PUBLICZNYM

Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Giełdowa 15, 33-100 Tarnów, KRS 0000045641, tel. 14 622 15 17 e-mail: mrhsa@mrhsa.pl zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa hali magazynowej”.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Hali Magazynowej składającej się z 3 magazynów wraz z przyłączami i placem manewrowym. Realizacja budowy może nastąpić w trzech odrębnych etapach, które będą wymagały uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym (do wglądu
w siedzibie Zamawiającego),

W celu prawidłowego wykonania zamówienia, przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się:

 1. przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia,
 2. dokonania szczegółowego obmiaru.

2. Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych, uzupełniających, wariantowych.

3. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie budowy i oddanie budowy do użytkowania – 15.10.2014,

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, i którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca w celu wykazania, że posiada wiedzę i doświadczenie złoży na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz załączy dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty, o których mowa wyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także dokumenty potwierdzające, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, oraz, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem
w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Wszystkie zapisane strony oferty i jej załączników powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

7. Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dostępny w siedzibie Zamawiającego,
 3. szczegółowy kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty, z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania zawierający datę jego sporządzenia, stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych i w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem; kosztorys winien być opatrzony pieczęcią firmową wykonawcy oraz pieczątkami i podpisami osoby (osób): sporządzającej kosztorys ofertowy, podpisującej ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
 4. podpisany na każdej stronie projekt umowy i karty gwarancyjnej?
 5. referencje.

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Giełdowa 15, 33-100 Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2014 r. do godz. 15:00 lub na adres poczty elektronicznej: mrhsa@mrhsa.pl.

W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.

9. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest sprzeczna z niniejszym zaproszeniem,
 2. Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
 4. wykonawca nie daje gwarancji należytego wykonania zamówienia, w szczególności  nie znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,

10. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może przedłużyć okres związania ofertą w drodze jednostronnego oświadczenia na okres nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni.

11. Kryterium wyboru ofert

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki złoży najkorzystniejszą dla Spółki ofertę i przedłoży stosowne referencje. Oferta powinna być złożona w następujący sposób:

oraz zamiennie

Zarząd Spółki zastrzega, że może nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert bez podawania przyczyn.

12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Marek Grunkiewicz, tel. 515010510,
​Ewa Kiwior, tel. 14 6221517

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

14. Załączniki:

 1. Formularz oferty

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ROBOTY BUDOWLANE

Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów, KRS 0000045641, tel. 14 622 15 17 e-mail: mrhsa@mrhsa.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa hali magazynowej”.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Hali Magazynowej o powierzchni ok. 950 m2 składającej się z 3 magazynów wraz z przyłączami i placem manewrowym. Realizacja budowy może nastąpić w trzech odrębnych etapach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym (do wglądu w siedzibie Zamawiającego),

W celu prawidłowego wykonania zamówienia, przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się:

 1. przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia,
 2. dokonania szczegółowego obmiaru.

2. Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych, uzupełniających, wariantowych.

3. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie pierwszego etapu – 31.08.2014,
Czas na realizację każdego następnego etapu składającego się z budowy 1 magazynu wynosi 60 dni.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, i którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca w celu wykazania, że posiada wiedzę i doświadczenie złoży na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz załączy dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty, o których mowa wyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także dokumenty potwierdzające, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, oraz, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Wszystkie zapisane strony oferty i jej załączników powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

7. Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dostępny w siedzibie Zamawiającego,
 3. szczegółowy kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty, z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania zawierający datę jego sporządzenia, stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych i w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem; kosztorys winien być opatrzony pieczęcią firmową wykonawcy oraz pieczątkami i podpisami osoby (osób): sporządzającej kosztorys ofertowy, podpisującej ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
 4. podpisany na każdej stronie projekt umowy i karty gwarancyjnej?
 5. referencje.

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 15:00 lub na adres poczty elektronicznej: mrhsa@mrhsa.pl. W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Mościckiego 197, 33-100 Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2014 r. do godz. 15:00 lub na adres poczty elektronicznej: mrhsa@mrhsa.pl. W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

9. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest sprzeczna z niniejszym zaproszeniem,
 2. Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
 4. wykonawca nie daje gwarancji należytego wykonania zamówienia, w szczególności nie znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,

10. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może przedłużyć okres związania ofertą w drodze jednostronnego oświadczenia na okres nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni.

11. Kryterium wyboru ofert

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki złoży najkorzystniejszą dla Spółki ofertę i przedłoży stosowne referencje. Oferta powinna być złożona w następujący sposób:

Zarząd Spółki zastrzega, że może nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert bez podawania przyczyn.

12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Marek Grunkiewicz, tel. 515010510,
Ewa Kiwior, tel. 14 6221517

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

14. Załączniki:

 1. Formularz oferty