Przetargi

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny w trybie publicznym
na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowie
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/79

Oferty pisemne należy składać do dnia 1.09.2014 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Giełdowej 15 w Tarnowie.

I. WARUNKI PRZETARGU:

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca następującą działkę gruntu:
  1. geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1/79 o powierzchni 3831 m2 położoną w Tarnowie, obręb 200 Chyszów, objętą księgą wieczystą nr TR1T/00101058/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Przedmiotowa księga wieczysta, niezależnie od opisanej wyżej działki nr ewidencyjny 1/79, obejmuje działki gruntu nr 1/75 i 1/77 nieobjęte przedmiotowym ogłoszeniem o przetargu pisemnym.
 2. Cena wywoławcza netto wynosi: 269 319,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce.
 3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
 4. Wadium zostało ustalone w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
 5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 50.000,00 zł do dnia 28 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Mościckiego 197, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
 6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
 8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 7 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
 9. Terminem przeniesienia własności i jednocześnie terminem płatności pozostałej kwoty wynikającej z oferty przetargowej jest dzień 8.09.2014 roku.
 10. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ :

 1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 – 15.30.

POBIERZ REGULAMIN

 


 

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

W TRYBIE PUBLICZNYM

Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Giełdowa 15, 33-100 Tarnów, KRS 0000045641,
tel. 14 622 15 17 e-mail: mrhsa@mrhsa.pl zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., elektryczną”.

Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70¹ i 70³-70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku magazynowego składającego się z 3 magazynów wraz z przyłączami i placem manewrowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym (do wglądu
w siedzibie Zamawiającego).

W celu prawidłowego wykonania zamówienia, przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się:

 1. przeprowadzenie wizji lokalnej terenu na którym  będzie realizowana inwestycja.
 2. staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi.

2. Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, uzupełniających, wariantowych.

3. Wadium

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie budowy – cztery miesiące od przekazania placu budowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, i którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca w celu wykazania, że posiada wiedzę i doświadczenie złoży na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz załączy dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty, o których mowa wyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem
w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Wszystkie zapisane strony oferty i jej załączniki powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

7. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dostępny w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółki.
 3. szczegółowy kosztorys ofertowy, z wyszczególnioną ceną jednostkową pozycji wraz z tabelą elementów scalonych. Kosztorys winien być opatrzony pieczęcią firmową Wykonawcy oraz podpisami osoby (osób) reprezentującej Wykonawcę zgodnie z treścią dokumentu określającego jego status prawny.
 4. harmonogram robót.
 5. wykaz robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zał. nr 2).
 6. referencje.
 7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem złożenia oferty.
 8. aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert.

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej na adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., ul. Giełdowa 15, 33-100 Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 15:00.
W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferta składana wg. wzoru określonego w załączniku nr. 1.
 2. Do oferty oferent dołączy wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
 4. Oferta wraz z załącznikami zostanie wypełniona ściśle  według niniejszego ogłoszenia.
 5. W przypadku gdy oferent dołączy jako załącznik do oferty kserokopie jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem.
 6. Oferta powinna być złożona w języku polskim.
 7. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta pod rygorem nieważności oferty. Wszystkie zapisane strony oferty, a także załączników muszą być parafowane przez podpisującego ofertę.

Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania oraz nazwa i adresem Zamawiającego.

9. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli

 1. jest sprzeczna z niniejszym zaproszeniem,
 2. Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
 4. wykonawca nie daje gwarancji należytego wykonania zamówienia, w szczególności  nie znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,

10. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może przedłużyć okres związania ofertą w drodze jednostronnego oświadczenia na okres nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni.

11. Kryterium wyboru ofert

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zdaniem Zarządu Spółki złoży najkorzystniejszą dla Spółki ofertę i przedłoży stosowne referencje.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy – wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 30 dni. Jeżeli oferent uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 2. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyn,
 3. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,
 5. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadamia na piśmie oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest

Marek Grunkiewicz, tel. 515010510,

Ewa Kiwior tel. 14 6221517

Załączniki do pobrania:

1. Formularz oferty,
2. Wykaz wykonanych robót,
3. Wzór umowy.

 


 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowie
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 145/1

Oferty pisemne należy składać do dnia 16.07.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Mościckiego 197 w Tarnowie.

I. WARUNKI  PRZETARGU:

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca następujące działki gruntu:
  1. geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 145/1 o powierzchni 1608 m 2 położoną w Tarnowie, obręb 200 Chyszów, objętą księgą wieczystą nr TR1T/00107739/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Przedmiotowa księga wieczysta, niezależnie od opisanej wyżej działki nr ewidencyjny 145/1, obejmuje działkę gruntu nr 146/1, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151/1, 152/1, 240/1 nieobjętą przedmiotowym ogłoszeniem o przetargu pisemnym.
 2. Cena wywoławcza netto wynosi: 119.153,00 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce.
 3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
 4. Wadium zostało ustalone w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
 5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 20.000,00 zł do dnia 15 lipca 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Mościckiego 197, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
 6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
 8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 7 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
 9. Terminem przeniesienia własności i jednocześnie terminem płatności pozostałej kwoty wynikającej z oferty przetargowej jest dzień 21.07.2014 roku.
 10. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 – 15.30.

POBIERZ REGULAMIN