Przetargi

Rada Nadzorcza
Spółki Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
z siedzibą w Tarnowie
zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018
oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki Małopolski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018:

 1. Firma audytorska zbada sprawozdania finansowe Spółki i sporządzi pisemne sprawozdania z badania.
 2. Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.
 3. Firma audytorska zapewni obecność kluczowego biegłego rewidenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na Walnych Zgromadzeniach, zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018. O terminach i miejscu Walnych Zgromadzeniach firma audytorska zostanie powiadomiona z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach, rozpatrujących sprawozdanie za rok obrotowy 2017 i 2018 ponosi firma audytorska.
 4. Firma audytorska zapewni obecność kluczowego biegłego rewidenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej (łącznie nie więcej niż dwukrotnie). O terminach posiedzeń firma audytorska będzie powiadomiona z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska.
 5. Firma audytorska zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 6. Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki Małopolski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2017 powinno nastąpić nie później niż w dniu 31.03.2018 r., a za rok 2018 nie później niż w dniu 31.03.2019 r.
 7. Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres: Małopolski Rynek Hurtowy S.A., 33-100 Tarnów, ul. Giełdowa 15, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. z a rok obrotowy 2017 i 2018”. Oferty powinny wpłynąć w terminie od dnia 30.10.2017 r. do dnia 14.11.2017 r. do godz. 12:00.
 8. Wszelkie niezbędne informacje o Spółce będzie można uzyskać od dnia 30.10.2017 r. do dnia 13.11.2017 r., kierując pisemne zapytania najpóźniej do dnia 9.11.2017 r. na adres siedziby Spółki, bądź mailowo na adres mrhsa@mrhsa.pl

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia z listy firm audytorskich.
 3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta wraz z numerami wpisów w rejestrze biegłych rewidentów.
 4. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy).
 5. Oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.
 6. Oświadczenie firmy audytorskiej o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w tym terminu realizacji zlecenia.
 7. Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 8. Całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata obrotowe.
 9. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki.
 10. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 11. Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka. Oferent może załączyć referencje itp.

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Kryteriami oceny i wyboru będą:

 1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka,
 2. Cena.

Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 20.11.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 


 

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej MRH S.A.
z dnia 8.04.2016 r. nr VII/04/16/5

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż
prawa własności nieruchomości gruntowej

Oferty pisemne należy składać do dnia 3.07.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Giełdowej 15 w Tarnowie.

 1. WARUNKI PRZETARGU:
  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca następującą nieruchomość:
   1. 1/7 udziałów w prawie własności nieruchomości stanowiącej geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu nr ewidencyjny 1/66 o powierzchni 1338 m2 położoną w Tarnowie obręb 200, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1T/00149567/4.
  2. Cena wywoławcza netto pojedynczego udziału (1/7 udziału) wynosi: 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce.
  3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
  4. Wadium zostało ustalone w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
  5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 2.500,00 zł do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Giełdowej 15, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
  6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
  8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa w otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 3 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
  9. Terminem przeniesienia udziałów w prawie własności działki i jednocześnie terminem płatności pozostałej kwoty wynikającej z oferty przetargowej jest dzień 14.08.2017 roku.
  10. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.
 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ:
  1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 – 15.30.

 


 

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej MRH S.A.
z dnia 8.04.2016 r. nr VII/04/16/1

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż
prawa własności nieruchomości gruntowej

Oferty pisemne należy składać do dnia 3.07.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Giełdowej 15 w Tarnowie.

 1. WARUNKI PRZETARGU:
  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę gruntu:
   1. Prawo własności nieruchomości stanowiącej geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu nr ewidencyjny 258/2 o powierzchni 3000 m2 położoną w Tarnowie obręb 200, objętą księgą wieczystą nr TR1T/00101053/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.
  2. Cena wywoławcza netto wynosi: 225000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce.
  3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
  4. Wadium zostało ustalone w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),
  5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 25.000,00 zł do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Giełdowej 15, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
  6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
  8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa w otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 3 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
  9. Terminem przeniesienia prawa własności działki i jednocześnie terminem płatności pozostałej kwoty wynikającej z oferty przetargowej jest dzień 14.08.2017 roku.
  10. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.
 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ:
  1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 – 15.30.