Przetargi

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem murowanym

Oferty pisemne należy składać do dnia 10.12.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Giełdowej 15 w Tarnowie.

I. WARUNKI PRZETARGU:

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca następujące działki gruntu:
  1. g. działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1/79 o powierzchni 3831 m2 położoną w Tarnowie, obręb 200 Chyszów, objętą księgą wieczystą nr TR1T/00101058/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.
 2. Cena wywoławcza netto wynosi: 269.319,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce.
 3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
 4. Wadium zostało ustalone w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),
 5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 8.000,00 zł do dnia 10 grudnia 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Giełdowej 15, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
 6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
 8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 3 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
 9. Terminem przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki wraz z prawem własności budynku i jednocześnie terminem płatności pozostałej kwoty wynikającej z oferty przetargowej jest dzień 22.12.2014 roku.
 10. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ :

 1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 — 15.30.

POBIERZ REGULAMIN

 


 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowie
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 145/1

Oferty pisemne należy składać do dnia 12.11.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Mościckiego 197 w Tarnowie.

I. WARUNKI PRZETARGU:

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca następujące działki gruntu:
  1. geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 145/1 o powierzchni 1608 m 2 położoną w Tarnowie, obręb 200 Chyszów, objętą księgą wieczystą nr TR1T/00107739/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Przedmiotowa księga wieczysta, niezależnie od opisanej wyżej działki nr ewidencyjny 145/1, obejmuje działkę gruntu nr 146/1, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151/1, 152/1, 240/1 nieobjętą przedmiotowym ogłoszeniem o przetargu pisemnym.
 2. Cena wywoławcza netto wynosi: 157.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce.
 3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
 4. Wadium zostało ustalone w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
 5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 30.000,00 zł do dnia 12 listopada 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Mościckiego 197, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
 6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
 8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 7 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
 9. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ :

 1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 — 15.30.

POBIERZ REGULAMIN

 


 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowie
stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 145/1

Oferty pisemne należy składać do dnia 27.10.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Mościckiego 197 w Tarnowie.

I. WARUNKI PRZETARGU:

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca następujące działki gruntu:
  1. geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 145/1 o powierzchni 1608 m 2 położoną w Tarnowie, obręb 200 Chyszów, objętą księgą wieczystą nr TR1T/00107739/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Przedmiotowa księga wieczysta, niezależnie od opisanej wyżej działki nr ewidencyjny 145/1, obejmuje działkę gruntu nr 146/1, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151/1, 152/1, 240/1 nieobjętą przedmiotowym ogłoszeniem o przetargu pisemnym.
 2. Cena wywoławcza netto wynosi: 157.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce.
 3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
 4. Wadium zostało ustalone w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
 5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 30.000,00 zł do dnia 27 października 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Mościckiego 197, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
 6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
 8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 7 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
 9. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ :

 1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 — 15.30.

POBIERZ REGULAMIN