Przetargi

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej MRH S.A.
z dnia 29.09.2015 r. nr VII/09/15/19

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż  
prawa własności nieruchomości gruntowej

Oferty pisemne należy składać do dnia 14.12.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Giełdowej 15 w Tarnowie.

 1. WARUNKI  PRZETARGU:
  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę gruntu:
   1. Prawa własności nieruchomości stanowiącej geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu nr ewidencyjny 257/3 o powierzchni 4314 m2 powstałej w wyniku podziału działki nr 1/119, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1T/00082233/6 położoną w Tarnowie obręb 200, składającą się z działek o numerach: 1/118 i 1/119 o łącznej powierzchni 20815 m2 na działki 257/1, 257/2, 257/3 i 257/4.
  2. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
  3. Cena wywoławcza netto wynosi: 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce.
  4. Wadium zostało ustalone w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 50.000,00 zł do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Giełdowej 15, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
  6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
  8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa w otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 3 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
  9. Terminem przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki wraz z prawem własności budynku i jednocześnie terminem płatności pozostałej kwoty wynikającej z oferty przetargowej jest dzień 21.12.2015 roku.
  10. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.
 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ:
  1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 – 15.30.

 


 

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej MRH S.A.
z dnia 1.12.2015 r. nr VII/12/15/21

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż  
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej

Oferty pisemne należy składać do dnia 14.12.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Giełdowej 15 w Tarnowie.

 1. WARUNKI  PRZETARGU:
  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę gruntu:
   1. prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/300 o powierzchni 691 m2 położonej w Tarnowie, obręb 200 Chyszów, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00119739/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie wraz z prawem własności budynku magazynowego, murowanego o powierzchni zabudowy 335 m2.
  2. Cena wywoławcza netto wynosi: 310.000,00 zł (słownie złotych: wtrzysta dziesięć tysięcy złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce. 
  3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
  4. Wadium zostało ustalone w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
  5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 30.000,00 zł do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Giełdowej 15, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
  6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
  8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa w otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 3 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
  9. Terminem przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki wraz z prawem własności budynku i jednocześnie terminem płatności pozostałej kwoty wynikającej z oferty przetargowej jest dzień 21.12.2015 roku.
  10. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość. 
 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ:
  1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 – 15.30.

 


 

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej MRH S.A.
z dnia 29.09.2015 r. nr VII/09/15/19

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż  
prawa własności nieruchomości gruntowej

Oferty pisemne należy składać do dnia 19.10.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Giełdowej 15 w Tarnowie.

 1. WARUNKI  PRZETARGU:
  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę gruntu:
   1. Prawa własności nieruchomości stanowiącej geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu nr ewidencyjny 257/3 o powierzchni 4314 m2 powstałej w wyniku podziału działki nr 1/119, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1T/00082233/6 położoną w Tarnowie obręb 200, składającą się z działek o numerach: 1/118 i 1/119 o łącznej powierzchni 20815 m2 na działki 257/1, 257/2, 257/3 i 257/4.
  2. Cena wywoławcza netto wynosi: 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) + należny na dzień przeniesienia praw własności podatek VAT w obowiązującej na dzień sprzedaży stawce. 
  3. Zasady przetargu zawarte są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie MRH S.A.
  4. Wadium zostało ustalone w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać po okazaniu dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki w wysokości 50.000,00 zł do dnia 19 października 2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Giełdowej 15, 33 – 100 Tarnów lub na konto bankowe w PKO BP nr 42 1020 4955 0000 7302 0165 7212. Oświadczenie Spółki zawierające aktualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium dostępne jest siedzibie Spółki.
  6. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach przetargu niezwłocznie.
  8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, który wygrał przetarg - w przypadku jego uczestnictwa w otwarciu ofert - natychmiast - lub w formie pisemnej w terminie do 3 dni od terminu składania ofert przetargowych wadium zostaje zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość.
  9. Terminem przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki wraz z prawem własności budynku i jednocześnie terminem płatności pozostałej kwoty wynikającej z oferty przetargowej jest dzień 26.10.2015 roku.
  10. Wydanie nieruchomości możliwe będzie po dokonaniu pełnej zapłaty za nieruchomość. 
 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU POWINNO ZAWIERAĆ:
  1. nazwę, siedzibę i adres oferenta z dowodami potwierdzającymi status prawny,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w szczególności w Regulaminie przetargowym i ogłoszeniu przetargowym oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  3. dowód wpłacenia wadium.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. lub telefonicznie pod nr ( 14 )622-15-17 w godz. 7.30 – 15.30.