Praca

Rada Nadzorcza
Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą
w Tarnowie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU


Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie i zgodnie z zapisami Statutu Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek można składać do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 14 w siedzibie Spółki przy ul. Giełdowej 15, 33-100 Tarnów, w dni robocze w Sekretariacie Spółki od godz. 9.00 do godziny 14.00 lub przesyłać pocztą. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Tarnowie – nie otwierać”. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Kandydaci/kandydatki powinni spełniać następujące warunki (niezbędne):
 1. mieć ukończone studia wyższe,
 2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzy lata na stanowisku kierowniczym,
 3. korzystać z pełni praw publicznych,
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie podlegać określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 6. złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).
Dokumenty, o których mowa w punkcie 6, powinny zostać złożone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia najpóźniej do dnia złożenia przez kandydata/kandydatkę zgłoszenia.

Dodatkowe wymagania (preferowane):
 1. wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomii, zarządzania lub techniczne,
 2. zajmowanie stanowisk w spółkach kapitałowych,
 3. doświadczenie w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw,
 4. znajomość branży rynków hurtowych,
 5. znajomość języka obcego potwierdzona stosownym certyfikatem.


Zgłoszenie kandydata/kandydatki powinno zawierać:
 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
 3. oświadczenie o co najmniej 5-letnim stażu pracy, w tym co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 7. oświadczenie o złożeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia lustracyjnego w związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na wyżej wymienione stanowisko lub oświadczenie o złożeniu Ministrowi Finansów i Rozwoju informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Spółkę dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 9. zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem oferty,
 10. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy kandydatów/kandydatek, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę; w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/kandydatka jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 11. informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem/kandydatką (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy).
Zgodnie z art. 7 ust 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 39 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, z późn. zm.) kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosowne oświadczenie lustracyjne (dokument lustracyjny kierowany do Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne). Stosownie do art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne, zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat/kandydatka może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega, że nie będzie rozpatrywać odwołań kandydatów/kandydatek, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacje o MRH S.A. kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu będą mogli uzyskać w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 18 kwietnia 2018 r. (włącznie), w siedzibie MRH S.A. w Tarnowie przy ul. Giełdowej 15. Każdy kandydat przed udostępnieniem mu przedmiotowych dokumentów składa oświadczenie zawierające m.in. zobowiązanie do traktowania informacji uzyskanych o Spółce jako poufnych.

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek zostaną otwarte na posiedzeniu Rady Nadzorczej do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przedłożyli w wymaganym terminie zgłoszenia spełniające wymogi formalne, przeprowadzone będą w siedzibie Spółki od dnia 8 do 18 maja 2018 r. w siedzibie spółki.

Kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie i na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest wystarczające do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniała:
 1. wiedzę w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 5. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, sprzedaży oraz rachunkowości zarządczej.


Niezgłoszenie się kandydata/kandydatki na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata/kandydatki z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów/kandydatki o zakończeniu i wyniku postępowania kwalifikacyjnego na adresy poczty elektronicznej, które zostały podane w zgłoszeniach.