O spółce

 

 

REGULAMIN ODBYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁKI MAŁOPOLSKI RYNEK HURTOWY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- w trybie art. 406 (5) Kodeksu spółek handlowych - 

 

 

 

Definicje i skróty.

MRH – Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

WZ – Zwyczajne Walne Zgromadzenie MRH

NWZ – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MRH

Zgromadzenie – WZ lub NWZ

k.s.h. – ustawa z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (z późń. zm.)

Tryb Zdalny – WZ lub NWZ przeprowadzane w MRH w sposób zgodny z art. 406 (5) k.s.h., tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

System – platforma/aplikacja lub inne rozwiązanie informatyczne wykorzystywane przez MRH do przeprowadzania Zgromadzeń w Trybie Zdalnym zapewniające komunikację elektroniczną pomiędzy osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i umożliwiająca przeprowadzenie głosowania w sposób zgodny z zasadami k.s.h.

Systemy wspierające – narzędzie telekomunikacyjne lub informatyczne wspierające komunikację pomiędzy osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu np. systemy do telekonferencji lub wideokonferencji itp.

 

Wprowadzenie.

Na podstawie art. 406 (5) k.s.h. WZ/NWZ w MRH mogą odbywać się w Trybie Zdalnym. W Zgromadzeniu odbywanym w Trybie Zdalnym jest wymagana osobista obecność co najmniej następujących osób:

 

Szczegółowe postanowienia Regulaminu.

 1. Zarząd jest uprawniony do tego aby podjąć decyzję o zwołaniu Zgromadzenia w sposób wykorzystujący Tryb Zdalny.
 2. Informację o zastosowaniu Trybu Zdalnego, Zarząd podaje w piśmie zwołującym Zgromadzenie.
 3. Akcjonariusze którzy zamierzają wziąć udział w Zgromadzeniu są zobowiązani najpóźniej na 3 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia poinformować MRH na adres: mrhsa@mrhsa.pl o tym, że wezmą udział w zdalnym posiedzeniu i przesłać następujące dane:
 1. Imię i nazwisko pełnomocnika,
 2. Adres email pełnomocnika,
 3. Nr telefonu kontaktowego pełnomocnika,
 1. MRH po otrzymaniu danych określonych w punkcie 3 Regulaminu niezwłocznie wprowadza dane poszczególnych pełnomocników do Systemu.
 2. MRH generuje z Systemu indywidualne loginy i hasła dla poszczególnych pełnomocników, a następnie przekazuje je na adresy email wskazane w punkcie 3, a ponadto kontaktuje się telefonicznie z uczestnikami w celu omówienia procedury głosowania w dniu Zgromadzenia i ewentualnej odpowiedzi na pytania dodatkowe pełnomocników i uczestników.
 3. W dniu Zgromadzenia:
 1. o wyznaczonej godzinie wszyscy uczestnicy, tj. pełnomocnicy, a także notariusz i inne osoby które nie są pełnomocnikami lecz uczestniczą w Zgromadzeniu logują się do Systemu za pomocą otrzymanych wcześniej indywidualnych loginów i haseł,
 2. po zalogowaniu, każdy uczestnik odczytuje dane do wdzwonienia się w telekonferencję dedykowaną danemu Zgromadzeniu, a umieszczone w Systemie i dokonuje wdzwonienia się do telekonferencji, w ten sposób tj. po zalogowaniu i wdzwonieniu się do telekonferencji MRH odnotowuje uczestnictwo w Zgromadzeniu,
 3. następnie osoba administrująca Zgromadzeniem informuje wszystkich uczestników w sposób szczegółowy o tym kto uczestniczy w Zgromadzeniu oraz w jaki sposób odbędzie się debata oraz głosowanie nad poszczególnymi punktami porządku obrad
 4. po każdym przeprowadzonym głosowaniu potwierdza się ze wszystkimi uczestniczącymi wyniki danego głosowania,
 5. po zakończonym Zgromadzeniu notariusz sporządza protokół notarialny w obecności Przewodniczącego Zgromadzenia i protokół następnie jest podpisywany,
 6. dla celów dowodowych w aktach danego Zgromadzenia przechowywanych w Spółce załącza się wydruk protokołu z Systemu.